Pure Nectar Juice

Payback period: Hoạt động hòa vốn: khoảng 3-4 tháng Phục hồi hoàn toàn khoảng 2 năm
Average turnover per month: 2 năm : 20% + trên doanh thu
Royalties:
Franchise fees:
Other current payments:
Yêu cầu thông tin

Investments

 

Pure Nectar

Interesting?! Ask questions about the franchise